Prywatność

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie opiniafirm.pl (dalej „Serwis”), a także zbieranych za pośrednictwem Użytkowników.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług Serwisu (dalej: „dane osobowe”) jest Badawczo-Analityczne Centrum Opinii Publicznej Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Trzebownisko, 36-001 ul. Trzebownisko 614/42, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658283 NIP 5170379165. 

II. Zbiór Danych Osobowych Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

III. Dane osobowe

1. Serwis przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 j. t.) („UODO”) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) .
2. W szczególności redakcja Serwisu zabezpiecza dane osobowe w ramach portalu opiniafirm.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, dopuszczając do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
3. Serwis przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
5. Serwis przetwarza adresy IP Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych oraz statystycznych, oraz w celu uniemożliwienia dodania więcej niż jednej opinii z jednego komputera o danym podmiocie a nadto w celu ewentualnej identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu Serwisu opiniafirm.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych
Serwis przetwarza Dane Osobowe:
1. użytkowników Serwisu opiniafirm.pl w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach,
2. podmiotów ocenianych w Serwisie w celach związanych z ochroną dóbr publicznych, w szczególności w celach badań naukowych i statystycznych związanych z przedmiotem działalności administratora danych osobowych w każdym przypadku przetwarzanie to odbywa się z  poszanowaniem praw i wolności podmiotu ocenianego w Serwisie, Podane dane osobowe mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych przez administratora danych, tj. Badawczo-Analityczne Centrum Opinii Publicznej Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Trzebownisku.
3. osób fizycznych wpisanych do Centralnego Rejestru Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej których jawne dane zostały udostępnione w powyższym rejestrze ­ zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. 1893).

Sposób zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników w ramach Serwisu są zbierane bezpośrednio od Użytkowników.
2. Dane osobowe innych osób mogą być zbierane za pośrednictwem Użytkowników.
3.Dane osobowe mogą być również zbierane w oparciu o jawne dane udostępnione za pośrednictwem Centralnego Rejestru Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.Osobom, których dane osobowe Serwis uzyskał za pośrednictwem Użytkowników przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Dostęp do danych osobowych
1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści zgromadzonych w Serwisie o nim samym, a także prawo do żądania zmiany lub usunięcia tych danych.
2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
3. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
5. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Portalu opiniafirm.pl dane osobowe staną się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać ich aktualizacji.

Udostępnianie danych osobowych

1. Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników i i innych osób, innym podmiotom, z zastrzeżeniem przypadków ich udostępniania podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.
2. Umieszczenie przez niezarejestrowanego użytkownika wpisu w postaci opinii lub komentarza do opinii skutkuje udostępnieniem  pełnego adresu IP użytkownika.
Postanowienia dodatkowe
1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę indywidualną Użytkownika i przyporządkowane mu hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre  funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu,
5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
6. Serwis zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.
7. Serwis zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy npomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
10. Serwis nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Portalu opiniafirm.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Portalu opiniafirm.pl.

Postanowienia końcowe

1. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej opiniafirm.pl Korzystający z Serwisu po tej dacie, akceptuje zmiany w Polityce Prywatności.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu prosimy o kontakt drogą pocztową z opiniafirm.pl na adres administratora danych osobowych pkt. I powyżej lub kontakt mailowy pomoc@opiniafirm.pl.
Administrator danych osobowych (adres do korespondencji):
Badawczo-Analityczne Centrum Opinii Publicznej Sp. z o.o. Sp. K.
Sielska 17A
60-129 Poznań