Regulamin

Postanowienia ogólne
1. Serwis opiniafirm.pl (zwany dalej „Serwisem”) jest prowadzony przez firmę Badawczo-Analityczne Centrum Opinii Publicznej Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Trzebownisko, 36-001 ul. Trzebownisko 614/42, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658283 NIP 5170379165.
2. Korzystanie z Serwisu w charakterze użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem Serwisu”) możliwe jest jedynie na podstawie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnych w Serwisie („Regulamin”).
3. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego treści należy potwierdzić w trakcie rejestracji lub w trakcie dodawania opinii w Serwisie poprzez zaznaczenie pola informującego o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją jego treści.
4. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
5. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin i przestrzegają jego postanowień.
6. Przedmiotem działalności Serwisu jest zbieranie opinii Użytkowników Serwisu na temat jakości usług świadczonych przez firmy oraz jakości produktów.
7. Redakcja Serwisu dokłada wszelkich starań aby publikowane przez Użytkowników opinie były obiektywne.
8. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik Serwisu może zgłaszać poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres pomoc@opiniafirm.pl.
Prawa i obowiązki użytkowników
1. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki użytkowników serwisu opiniafirm.pl.
2. Treści zawarte w Serwisie są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników serwisu.
3. Redakcja Serwisu nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników Serwisu.
4. Opinia Użytkownika Serwisu (zwaną dalej „opinią”) jest wyrażona w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika Serwisu wypowiedź, niezależnie czy została ona dokonana w Serwisie, czy też w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Opinią jest w szczególności opinia o zakupach lub usługach firmy będącej przedmiotem oceny.
5. Opinie Użytkowników Serwisu nie stanowią opinii Serwisu.
6. Redakcja Serwisu dokłada wszelkich możliwych starań, aby wszystkie komentarze i oceny pochodziły bezpośrednio od prawdziwych klientów, a w przypadku dowodów na manipulację punktacją, problematyczne komentarze oraz oceny zostaną sprawdzone i jeśli będzie taka konieczność - usunięte.
7. Zamieszczona przez Użytkownika Serwisu opinia może być wykorzystywana i publikowania w Serwisie oraz wykorzystywana przez opiniafirm.pl na zasadach określonych w Regulaminie oraz wynikających z przepisów prawa.
8. Opinia Użytkownika nie może:
1. zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
2. zawierać danych osobowych lub teleadresowych,
3. zawierać odnośników do innych serwisów internetowych,
4. zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin,
5. zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL injection,
6. wprowadzać w błąd,
7. naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności intelektualnej.
9. Zabronione jest wystawiania opinii mających na celu manipulowanie oceną firm.
Korzystanie z Serwisu / Warunki techniczne
1. Korzystanie z Serwisu następuje wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3 i Java Script.
2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi plików cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także posiadanie przez użytkownika konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze pocztowym.
Zasady działania serwisu
1. Każda firma posiada w serwisie swoją własną wizytówkę, na której znajdują się podstawowe dane dotyczące firmy.
2. Użytkownik serwisu ma prawo do wyrażenia opinii na temat wybranej przez siebie firmy. Umieszczenie opinii użytkownika następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronie wizytówki.
3. Umieszczenie opinii jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Serwisu.
4. Podany adres e-mail autora opinii pozostaje wyłącznie do wiadomości redakcji i nie będzie wykorzystywany do innych celów niż wskazane w Regulaminie.
5. Pojawienie się opinii na stronach Serwisu następuje maksymalnie po 15 dniach od jej potwierdzenia. Właściciel firmy, która jest wyświetlana na wizytówce może zapoznać się z opinią dotyczącą jego działalności oraz ustosunkowania się do niej przez dopisanie swojego własnego wyjaśnienia do zamieszczonej opinii.
6. Serwis nie ma obowiązku każdorazowego informowania właściciela ocenianej firmy o pojawieniu się nowej opinii na jego temat.
7. Serwis nie ma obowiązku informować użytkowników o zablokowaniu lub usunięciu ich opinii. Serwis nie ma obowiązku umieszczania każdej zgłoszonej przez użytkownika opinii.
8. Treść opinii Użytkownika musi być związana tematycznie z zakresem prowadzonej przez firmę działalności lub w inny sposób dotyczyć bezpośrednio konkretnej firmy oraz być zgodna z niniejszym regulaminem.
9. Opinie będące wyłącznie wynikiem indywidualnych odczuć użytkownika, a nie rzetelną informacją dla innych użytkowników, będą blokowane.
10. Zaleca się aby użytkownik wyrażając w swojej opinii swoje zastrzeżenia posługiwał się konkretnymi wyrażeniami umożliwiającymi zweryfikowanie jego osoby jako klienta opiniowanej firmy/podmiotu, (data skorzystania z usługi, numer faktury, szczegóły zamówienia) lub być gotowym na przedstawienie tych danych po wezwaniu moderatora lub właściciela podmiotu/firmy.
11. W przypadku, gdy Użytkownik aktualizuję swoją dotychczasową opinię zamieszczając kolejną opinię odnośnie tego samego przedsiębiorcy, starsza opinia zostaje zablokowana.
12. Użytkownicy dodają swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
13. Serwis zastrzega sobie prawo do autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych opinii użytkowników.
14. Niezależnie od postanowień powyższych, Serwis ma prawo do usuwania i blokowania opinii.
1. Opinia może zostać zablokowana na życzenie osoby, która ją wprowadziła, w przypadku kontaktu z Serwisem z adresu e-mail z którego opinia była potwierdzana.
2. W celu zablokowania opinii użytkownik powinien skontaktować się z Serwisem na adres poczty email: pomoc@opiniafirm.pl.
15. Serwis opiniafirm.pl udziela zgody na wykorzystanie opinii na własnych stronach www, pod warunkiem podania źródła pochodzenia wraz z linkiem do niniejszej strony z opiniami.
16. Właściciel firmy której produkty i usługi są przedmiotem oceny użytkowników w Serwisie ma prawo do zarejestrowania w serwisie i utworzenia konta użytkownika co uprawnia go tym samym do uzyskania dostępu do możliwości reklamy swojej działalności w serwisie w wybranych przez siebie kategoriach, w formie i zakresie przewidzianym przez Serwis. Po zarejestrowaniu w serwisie użytkownik ten zyskuje również prawo do możliwości edytowania graficznego sposobu przedstawienia jego działalności w Serwisie poprzez w szczególności zamieszczenie swojego znaku towarowego, oferty, opisu działalności. Wraz z rejestracją w serwisie użytkownik ten ma możliwość również zamieszczania odpowiedzi na opinie użytkowników umieszczających w Serwisie ocenę jego działalności, oferowanych przez niego produktów i usług. Zamieszczane komentarze winny być zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Procedura reklamacji
1. Opiniowane firmy mają prawo do zgłoszenia reklamacji opinii.
2. Rozstrzygnięcie reklamacji następuje w ciągu 48 godzin od zamieszczenia ostatniej wypowiedzi w procesie reklamacyjnym, przy czym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach moderator ma prawo przedłużyć czas jej trwania.
3. Procedura reklamacyjna odbywa się za przy wykorzystaniu adresu email pomoc@opiniafirm.pl. Wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje po odebraniu przez Serwis żądania reklamacyjnego od opiniowanej firmy.
4. Wyznaczony Moderator Serwisu ma w szczególności prawo do:
1. rozsądzenia sporu i przyznania racji jednej ze stron (usunięcie lub utrzymanie opinii opublikowanej przez Użytkownika w Serwisie),
2. usunięcia opinii,
3. uznania reklamacji za nierozstrzygalną z zastrzeżeniem, iż po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Użytkownik może wnieść sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi.
Prawo odstąpienia od umowy
1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług Konta w Serwisie może być złożone w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Administratora podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail pomoc@opiniafirm.pl.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług Konta w Serwisie opiniafirm.pl może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego powyżej.
3. W razie odstąpienia od umowy świadczenia Konta w Serwisie opiniafirm.pl zawartej na odległość, umowa ta uważana jest za niezawartą.
4. Nieaktywowane Konto, w przypadku odstąpienia od usługi Konta w Serwisie zostanie usunięte przez Administratora.
5. UTRATA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH (usługa Konta w Serwisie opiniafirm.pl i dla niezarejestrowanych Użytkowników - usługa dodawania opinii (Wypowiedzi) w Serwisie opiniafirm.pl) - zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostarczania treści cyfrowych zawartej na odległość, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy (tj. kliknął w link aktywacyjny aktywujący Konto lub skorzystał z narzędzi informatycznych (formularz elektroniczny/aplikacja) umożliwiających dodawanie opinii przez Użytkownika niezarejestrowanego Serwisie opiniafirm.pl nadesłany przez Administratora na adres e-mail Użytkownika, po dokonaniu rejestracji Konta) i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia przez opiniafirm.pl.
Postanowienia końcowe
1. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Serwisu opiniafirm.pl.
3. Zmiany regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie opiniafirm.pl i będą obowiązywać od momentu publikacji, chyba, ze redakcja opiniafirm.pl postanowi inaczej.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika jeżeli Użytkownik posiada Konto w Serwisie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dotyczące usług Serwisu mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Adres do korespondencji:
Badawczo-Analityczne Centrum Opinii Publicznej Sp. z o.o. Sp. K.
Sielska 17A
60-129 Poznań